Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

Kolorowy pasek

Rok 2020

 

Lp. Tytuł Data Znak
1 Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na terenie dz. o nr ew. 527/1 i 537/2 obręb Łęgowo przy ul. Przemysłowej 39 w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański" 03.01.2020 r. GK.6220.2.10.2019.OŚ1/15
2 Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego 09.01.2020 r. GK.6220.2.9.2019.OŚ1/6
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół przemysłowo- magazynowo-usługowy z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański, na działkach: 62, 63/1, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 63/8, 63/11 i na części działki 61/4, obręb Przejazdowo” 14.01.2020 r. GK.6220.2.8.2019.OŚ1/7
4 Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w Gdańsku do węzła „Kowale” włącznie (skrzyżowanie z drogą ekspresową S6 – obwodnica Trójmiasta)” 15.01.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.4220.139.2019.WR.5
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze wstępną analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica 24.01.2020 r. GK.6220.2.14.2019.OŚ1/3
6 Obwieszczenie RDOŚ informującego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie urządzenia wodnego (naziemnej obudowy otworu studziennego wraz z instalacją zamontowaną w obudowie i otworze studziennym), służącego do poboru wody podziemnej z projektowanej studni na gminnym ujęciu wody podziemnej w Przejazdowie dz. nr 77/33 obręb Przejazdowo gm. Pruszcz Gdański 07.02.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.4220.123.2019.KSZ.12
7 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o ponownym przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku” realizowanego na terenach położonych w obrębie miasta Gdańska oraz na terenie gminy Pruszcz Gdański, w celu zajęcia stanowiska w związku z art. 75 ust. 4 ww. ustawy 21.02.2020 r. GK.6220.2.7.2019.OŚ1/11
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące, o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn.: „PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego” realizowanego na terenach należących do Grupy LOTOS S.A., bezpośrednio na terenie Rafinerii w obrębie miasta Gdańska (ul. Elbląska 135) oraz poza Rafinerią w miejscu istniejącego parkingu przy ul. Benzynowej na terenie gminy Pruszcz Gdański 26.03.2020 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/13
9

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku”

01.04.2020 r.

GK.6220.2.7.2019.OŚ1/11

10

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosekSilver Investment Sp. z o.o. Sp. k., ul. Beniowskiego 3A/52, 80-382 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie przy ul. Głównej na części działki nr 14/56 obręb Przejazdowo, która po dokonaniu podziału będzie posiadała nr 14/57” (zgodnie z załączonym projektem podziału)

01.04.2020 r.

GK.6220.2.2.2020.OŚ1/4

11 Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego zawiadamiającego o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na terenie działki 20/8 obr. 18 w Pruszczu Gdańskim 20.04.2020 r. GK.6220.18.2019/23
12

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Kingi Chęcińskiej – Grupa Projektowa Port Sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań reprezentującej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Pruszcz Logistics Sp. z o.o., Al. Jana Christiana Szucha 6, 00-582 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie”

21.04.2020 r.

GK.6220.2.4.2020.OŚ1/4

13 Obwieszczenie Wójta Gminu Pruszcz Gdański informującego, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego” realizowanego na terenach należących do Grupy LOTOS S.A., bezpośrednio na terenie Rafinerii w obrębie miasta Gdańska (ul. Elbląska 135) oraz poza Rafinerią w miejscu istniejącego parkingu przy ul. Benzynowej na terenie gminy Pruszcz Gdański 08.05.2020 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/14
14 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informującego o zakończeniu postępowania dowodowego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z projektowanego otworu studziennego, na terenie ujęcia wody podziemnej w Jagatowie gm. Pruszcz Gdański, na działce nr 31/1 obręb Jagatowo 0012”, wszczętego na wniosek Pani Małgorzaty Odoj 29.05.2020 r. GK.6220.2.1.2020.OŚ1/4
15 Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:, „Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego o mocy elektrycznej do ok. 600 MWe w Gdańsku” 04.06.2020 r. GK.6220.2.7.2019.OŚ1/13
16 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego 05.06.2020 r. GK.6220.2.3.2019.OŚ1/16
17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o wydaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji w miejscowości Rokitnica 10.06.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.4220.69.2020.WR.4
18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o wydaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie” 10.06.2020 r. RDOŚ-Gd-WOO.4220.245.2020.IB.2
19 Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych w Będzieszynie na działce nr 361/59 obręb Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie”  10.06.2020 r.

GK.6220.2.4.2020.OŚ1/5

20 Obwieszczenia Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Studium techniczno-ekonomiczne wraz ze wstępna analizą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica” 10.06.2020 r.

GK.6220.2.14.2019.OŚ1/9

21

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Marty Morawskiej reprezentującej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Grupę Projektową Port Sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  oraz segmentami biurowo-socjalnymi, na terenie działek: 1/4, 5/3, 10/3 – obręb 14 Borkowo, gmina Pruszcz Gdański oraz 24 – obręb 0005 Jankowo Gdańskie, gmina Kolbudy, powiat gdański, woj. pomorskie”

24.06.2020 r.

GK.6220.2.5.2020.OŚ1/5

22 Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego na terenie działki 20.8 obr. 18 w Pruszczu Gdańskim 30.06.2020 r. GK.6220.18.2019/27
23

Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa podziemnego, dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy o pojemności 50 m3 oraz podziemnego zbiornika na AdBlue o pojemności 10 m3 na terenie istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na działce ewid. o nr 343/33 obręb 0017 Juszkowo w miejscowości Wojanowo”

10.07.2020 r. GK.OŚ1.6220.7.2018.18
24 Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie przy ul. Głównej na części działki nr 14/56 obręb Przejazdowo, która po dokonaniu podziału będzie posiadała nr 14/57” 10.07.2020 r. GK.6220.2.2.2020.OŚ1/7

 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie Wójta o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji demontażu pojazdów (581.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu studziennego nr K-1 oraz urządzeń wodnych (416kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Zespół przemysłowo- magazynowo-usługowy z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie, gm. Pruszcz Gdański (403.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale w obrębie drogi wojewódzkiej nr 221 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokitnica (502.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie RDOŚ informującego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie urządzenia wodnego (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o przekazaniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa linii napowietrznej 400 kV (396.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia informujące o przekazaniu Prezydentowi Miasta Gdańska projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego (392.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszcz o wszczęciu obwieszcz Silver (337.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie zak postęp linia 400kV (207kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupa Projektowa Port Sp. z o.o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia drukarnia (267.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie informujące, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru (207.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wykonanie otworu studziennego (328.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenia Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa linii napowietrznej 400 kV na potrzeby układu gazowo-parowego w Gdańsku (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - PURE H2 – stacja doczyszczania wodoru i infrastruktura tankowania wodoru oczyszczonego (136.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujące o wydaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji w miejscowości Rokitnica (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie RDOŚ informujące o wydaniu opinii w sprawie dot. wydania decyzji o środowisko Przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą przenośnych systemów wystawienniczych wraz z usługą montażu oraz drukowania w Będzieszynie (500.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu dla przedsięwzięcia Rokitnica (263.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia Będzieszyn (308.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego Borkowo (254.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na terenie działki 20.8 obr. 18 w Pruszczu Gdańskim (338.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa podziemnego, dwupłaszczowego zbiornika Wojanowo (164.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Przejazdowie (204.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Leszczyński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Leszczyński
Data wprowadzenia:2020-01-07 14:03:11
Opublikował:Wojciech Leszczyński
Data publikacji:2020-01-07 14:03:13
Ostatnia zmiana:2020-07-10 15:23:15
Ilość wyświetleń:1271

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij